Dlužník neplatí? Trestní oznámení na dlužníka

postup, jak podat trestní oznámení na dlužníka

Minulý rok přijala policie České republiky více jak 200 tisíc trestních oznámení, přitom řada z nich s trestním právem vůbec nesouvisela. Lidé se stále domnívají, že tímto způsobem mohou řešit i nevrácené půjčky, nezaplacené nájmy nebo neproplacené faktury. Kdy je vhodné podání trestního oznámení? Jak podat trestní oznámení na dlužníka?

Jako důvod pro podání trestního oznámení obvykle udávají, že se jedná o podvod. Policie pak obvykle trestní oznámení vyhodnotí jako neopodstatněné a případ uzavře.

Neplacení dluhů nebo faktur není trestný čin

Neplacení faktur, dluhů nebo třeba nájemného není trestným činem, podobné případy je potřeba řešit v občanskoprávním sporu. Přesto každý rok přijímá policie tisíce trestních oznámení kvůli nesplaceným půjčkám nebo fakturám.

Stává se, že tento nástroj je i zneužíván, a to především v podnikatelské sféře k šikaně konkurence. Policie je pak povinna případ prošetřit a konkurenci to minimálně znepříjemní život. Málokdo si však uvědomuje, že za podobné křivé obvinění nese oznamovatel odpovědnost.

Kdy je vhodné podání trestního oznámení?

Trestní oznámení je jakékoliv podání – a na jeho základě vyplyne důvodné podezření, že došlo k trestné činnosti. V podání trestního oznámení nemusí člověk uvádět pro jaký trestný čin jej podává. Policejní orgán, případně státní zástupce posuzují podle obsahu, nikoliv názvu.

Jak už bylo zmíněno výše, samotné nesplácení dluhů, faktur a spotřebitelských úvěrů není trestným činem. Jiná situace ale je v případě podvodu. Člověk se dopouští trestného činu, pokud ví, že nebude mít na splácení půjčky, ale i přesto si ji sjedná.

Mezi nejčastější další úvěrové podvody patří uzavření půjčky na falešné potvrzení výši příjmu a padělané doklady, využití finančního obnosu na něco jiného, co není stanovené ve smlouvě (například úvěr na auto se použije na dovolenou).

Pokud se však dlužník nedopustil úvěrového podvodu, je třeba to řešit v občanskoprávním sporu.

Vzor trestního oznámení na konkrétní osobu – podvod

Níže je uveden vzor trestního oznámení na konkrétní osobu (podvod):

Policie ČR

Obvodní ředitelství policie Praha 2

Sokolská 1799

V Praze 2 dne 21. 11. 2024

Věc: Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

V lednu 2022 jsem se seznámil se sousedkou Jarmilou Novotnou, bytem č. 2 v ulici Sokolská 20, Praha 2. Navázal jsem s ní přátelský vztah a v létě roku 2023 mě požádala o finanční prostředky na nové bydlení. Paní Novotná mi ukázala nový byt, který se nacházel na Praze 3, ulice Čajkovského 29, třetí patro. Jednalo se o tři kauce, a to v celkové výši 60 000 Kč. Vzhledem k našemu přátelství jsem paní Novotné chtěl pomoci, a proto jsem se rozhodl, že ji na požadovanou kauci vypůjčím 60 000 Kč.

Dne 27. 8. 2023 jsme sepsali smlouvu (kopii smlouvy přikládám). V ní se jmenovaná zavázala, že zapůjčenou částku 60 000 Kč vrátí po 6 měsíčních splátkách ve výši 10 000 Kč (za půjčku jsem měl získat úrok 3 000 Kč). První splátka byla od 1. 10. 2023. Celá částka 63 000 Kč měla být splacena do 1. 5. 2024.

Paní Novotnou jsem se snažil kontaktovat, ale mobilní číslo neexistuje, na uvedené adrese Čajkovského 29 se ani nenastěhovala. Mluvil jsem osobně s pronajímatelem bytů panem Zbyňkem Vodničkou.

Zjistil jsem, že na paní Novotnou je uvalena exekuce. Paní Novotnou se mi nepodařilo kontaktovat a vůbec si nejsem jistý, kde se může nacházet. Vzhledem ke zjištění, že je v exekučním řízení a do bytu se ani nenastěhovala, domnívám se, že se dopustila podvodu, neboť podle mého názoru nepoužila peníze na kauci nového bydlení a neměla v úmyslu zapůjčené peníze vrátit. Bohužel pouze využila našeho přátelského vztahu.

Žádám proto, aby byla celá věc řádně prošetřena, aby bylo zjištěno, zda se paní Novotná vůči mně dopustila trestného činu. Současně žádám, abyste mě s výsledky šetření seznámili.

Kamil Smutný

nar. 19. 3. 1980

Praha 2, Sokolská 20

Telefon:

E-mail:

Lze podat trestní oznámení online?

Chce-li člověk podat trestní oznámení má 2 možnosti:

  • PÍSEMNĚ – není předepsaná forma (dopis, fax, trestní oznámení online e-mail s elektronickým podpisem)

Náležitosti:

  • kdo jej podává
  • podrobný popis činu
  • čas a místo spáchání činu
  • označení podezřelého
  • svědci
  • dokumenty
  • ÚSTNĚ – lze nadiktovat na policejním oddělení nebo státním zastupitelství do protokolu

Policie ČR není povinna automaticky informovat, jak naložila s trestním oznámením. Je tak vhodné, aby člověk o to požádal (do měsíce přijde vyrozumění).

Zda bude, nebo nebude zahájeno trestní stíhání, někdy rozhoduje, jak je napsáno trestní oznámení a jaké důkazy jsou předloženy. Neví-li si člověk rady, může se obrátit na právníky, advokáty.

Jak postupovat a podat trestní oznámení na dlužníka?

Jak podat trestní oznámení na dlužníka? Je třeba, aby věřitel dal dohromady dokumenty. Pro podání trestního oznámení na dlužníka je potřeba shromáždit veškeré potřebné písemné dokumenty, které s případem souvisí.

Ideální je mít k dispozici smlouvu nebo směnku – jedná-li se o půjčku na směnku. Podnikatelé by si měli připravit smlouvu, podepsanou objednávku, vystavenou fakturu, případně u předaného zboží podepsaný dodací list.

Následuje rozhodnutí, jak podat trestní oznámení na dlužníkapísemně, nebo ústně. Opět zdůrazňujeme, že trestní oznámení se podává z důvodu podvodu, buď na policii, nebo ke státnímu zastupitelství.

Doporučuje se, jak podat trestní oznámení na dlužníka, a to rovnou na státní zastupitelství. Tento orgán to sice předá na policii, ale oznámení projde vnitřní kontrolu, a tak je větší šance na projednání.

Nedopustil-li se dlužník podvodu, je třeba podat žalobu. Buď může člověk sám, nebo prostřednictvím právního zástupce. Následně se musí podat k soudu řádně vyplněný návrh na elektronický platební rozkaz či návrh na vydání platebního rozkazu.

Co se děje po podání trestního oznámení?

Po podání trestního oznámení začnou policejní orgány prověřování, aby zajistili potřebné důkazy, stopy a podaní vysvětlení zúčastněných osob (svědků). V této části teprve policie pracuje na tom, aby zjistila, zda mohlo k trestné činnosti dojít a kdo by mohl být údajným pachatelem.

A právě v této části, končí zhruba dvě třetiny trestních oznámení. Policie je odloží, nebo je předá jinému orgánu, a to například přestupkovému a správnímu řízení.

Co se děje po podání trestního oznámení, jsou-li tam skutečnosti, jež to nasvědčují? Policie nebo státní zástupce sdělí určené osobě, že je stíhána jako obviněná z trestného činu. V tu chvíli začíná přípravné řízení (vyšetření důležitých okolností, shromáždění důkazů, výsledky svědků, znalecké posudky).

Po skončení vyšetřování, může policie či státní zástupce trestní stíhání zastavit, předat jinému orgánu, nebo naopak podat žalobu k soudu současně se seznamem navrhovaných důkazů.

Žaloba: Soudní rozhodnutí nelze urychlit

Jakmile je uhrazen soudní poplatek na bankovní účet příslušného soudu, čeká se na rozhodnutí.

Obvyklá doba je velmi individuální. Záleží vždy na vytíženosti soudu, ke kterému byl návrh podán, běžně se lhůty pohybují cca od 3 do 7 měsíců. Tuto dobu nelze nijak urychlit, je nutné se obrnit trpělivostí a čekat.

Od rozhodnutí k exekuci

Je-li dlužníkovi doručen platební rozkaz do vlastních rukou a on ve vymezené 15denní lhůtě nepodá odůvodněný odpor, nabývá platební rozkaz právní moci. V praxi to znamená jediné, dlužník musí dluh zaplatit. Neučiní-li tak, může věřitel obratem svůj případ předat exekutorovi k vymáhání dluhu.

Neplatí dluhy? Exekuce jako řešení

Věřitel má možnost na dlužníka podat návrh na exekuci. Návrh na exekuci lze podat přímo exekutorovi, nebo příslušnému exekučnímu soudu s určením exekutora, jenž má exekuci provést. Exekuci na dluhy nařizuje soud na návrh věřitele.

Shrnutí, jak podat trestní oznámení na dlužníka

Pokud věřitel řeší, jak podat trestní oznámení na dlužníka, je nutné zvážit, zda se jednalo o úvěrový podvod. Jednalo-li se o podvod, bude třeba dát dohromady veškeré dokumenty a podle vzoru podat trestní oznámení na konkrétní osobu.

Podání trestního oznámení lze buď písemně (trestní oznámení online přes e-mail s elektronickým podpisem), nebo vypovědět ústně na příslušné policii či statním zastupitelství do protokolu.

V opačném případě se jedná o občanskoprávní spor a věřitel podá žalobu. Soudní proces může trvat i několik měsíců. Neuhradí-li dlužník svůj dluh ani po vzoru výzvy k zaplacení dluhu (vydání platebního rozkazu), je možné se okamžitě obrátit na exekutora a podat návrh na exekuci.

Je bohužel celkem alarmující zjištění, že až jedna čtvrtina Čechů uzavírá půjčky, aniž by měli na jejich splácení. Věřitelům se tak doporučuje, aby zkontrolovali registry dlužníků. Dlužník, který podá návrh na insolvenci, není povinen kontaktovat svoje věřitele. A tak se taky může stát, že nezajištění věřitelé neuvidí z peněz vůbec nic.

Člověk, který v dobré víře chce pomoci někomu finančně, musí vždy sepsat smlouvu o půjčení peněz. Ať je to blízká kamarádka, nebo strýc, opatrnost je na místě. Nikdy člověk neví, co se může stát. A bez smlouvy se těžko dokazuje, že člověk někomu zapůjčil peníze.

A závěrem lze přidat tři citáty:

„Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku.

Mark Twain

„Nic nepůjčuj a nic si nikde nedluž! Kdo půjčí, přítele i půjčku ztratí, a dluhem vytloukáš jen klínem klín.“

William Shakespeare

„Peníze daruj, ale nepůjčuj. Dar ti způsobí nevděčníka, půjčka nepřítele.“

František Vymazal