Insolvence – diskuze a sledování, jak probíhá

insolvence diskuze

Celé Česko dosahuje průměru 13,5 osobního bankrotu na 10 tisíc obyvatel. Nejhůře je na tom Ústecký kraj. A tak diskuze o insolvenci je namístě. Co to je insolvence? Jaký je průběh insolvenčního řízení? Kde probíhá sledování insolvence a jak je to se zveřejněním v insolvenčním rejstříku? Jak funguje oddlužování? A jak probíhá insolvence z pohledu věřitele?

Každý osobní bankrot výraznou měrou zasáhne nejen do životů dlužníků, ale i jejich věřitelů. Ti často ani netuší, že by měli svoji pohledávku včas přihlásit. Jinak existuje vysoká pravděpodobnost, že ze svých peněz neuvidí ani korunu.

Co to je insolvence?

Insolvence znamená neschopnost dlužníka splácet své závazky vůči věřitelům. Dlužníkem může být soukromá osoba, firma nebo podnikatel. Insolvenční řízení (insolvence) je druh soudního řízení. Cílem je, aby se zvolil způsob, který maximálně možně uspokojí všechny věřitele.

Insolvenční zákon vymezuje způsoby řešení úpadku a hrozícího úpadku fyzických a právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů, během soudního řízení.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, též insolvenční zákon, který nabyl účinnosti 1. 1. 2008.

V tomto zákoně člověk najde vše, co se týká úpadku, bankrotu, oddlužení či platební neschopnosti. Zákon definuje, že předmětem jeho úpravy je řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužníka a oddlužení dlužníka.

Způsoby, jimiž se řeší rozhodnutí o úpadku dlužníka

Možné způsoby, kterými se řeší rozhodnutí o úpadku, jsou následující:

  • konkurz
  • reorganizace
  • úpadek finančních institucí
  • oddlužení
  • zvláštní způsoby řešení úpadku

Rozhodnutí o úpadku dlužníka se nachází v zákoně, a to § 3. Dlužník je v úpadku, přičemž má více věřitelů, má peněžité závazky více než 30 dnů po splatnosti a k tomu není schopen tyto závazky plnit.

Jak funguje insolvence? Kdo může jít do insolvenčního řízení?

Člověk má právo navrhnout insolvenčnímu soudu, aby jeho úpadek řešil oddlužením.

Dvě skupiny dlužníků:

  • právnická osoba, jež podle zákona se nepovažuje za podnikatele a zároveň nemá dluhy z podnikání (nezisková organizace)
  • fyzická osoba (běžný občan)

Oddlužení může být provedeno i u dluhů z podnikání, ale s oddlužením v tomto případě souhlasí věřitel nebo se jedná o pohledávku zajištěného věřitele (zástavou), případně jde o pohledávku, jež je neuspokojena po skončení dřívějšího insolvenčního řízení

Insolvenčního řízení průběh: Jak je to s podáním návrhu?

Aby člověk zahájil průběh insolvenčního řízení, musí podat návrh na povolení oddlužení. A to může pouze dlužník! To znamená, že dokud se dlužník nerozhodne jít do insolvenčního řízení, nikdo jiný to za něj nemůže podat.

Bezplatné poradny mohou pomoci při vyplňování žádosti, ale vše musí být podáno jménem dlužníka, s jeho doklady a ověřeným podpisem. Je možné se obrátit na placené zprostředkovatele (notář, advokát, soudní exekutor).

Návrh na povolení oddlužení se podává u krajského soudu (soud v místě trvalého bydliště). Povolení oddlužení je rozsudkem soudu. Soud začne soudní řízení a v něm rozhoduje, zda dlužníkovi povolí oddlužení, nebo nikoliv. Rozhodnutí o úpadku formou oddlužení se provádí na základě hodnoticí zprávy od soudem určeného insolvenčního správce.

Jak soud zahájí průběh insolvenčního řízení?

Průběh insolvenčního řízení startuje vydáním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení. Dnem vydáním této vyhlášky se pozastavují všechny uvalené exekuce a úročení. A věřitelé v tento okamžik již nemohou uplatňovat svoje pohledávky formou přihlášky do insolvence. A dlužník nesmí zmenšovat svůj majetek.

Nejpozději tři pracovní dny od podání návrhu se dlužník dostane do ochrany před věřiteli. A to se považuje za velmi přínosné, jak funguje insolvence oproti exekuci. Avšak zahájením řízení ještě není vyhráno.

Soud rozhoduje o povolení oddlužení (převážně na základě vyjádření věřitelů), dlužník nemá automatický nárok na osobní bankrot.

Jak probíhá insolvence: Kdo se účastní procesu a jaké jsou podmínky?

Do procesu osobního bankrotu vstupuje sám dlužník, věřitelé, insolvenční soud a insolvenční správce. Na návrhu oddlužení lze mít dlužníkova manžela/ku a další osoby, jež při oddlužování budou spoludlužníky či jeho ručiteli.

Jak už bylo výše zmíněno, jak funguje insolvencenení automatická, vždy rozhoduje soud.

Parametry, podle nichž se soud rozhoduje:

  • podklady podává sám dlužník (někdy skrze zprostředkovatele) a insolvenční správce
  • insolvenční správce sepíše hodnoticí zprávu
  • věřitelé přihlašují své pohledávky

Soud zkoumá zprávu, aby rozhodl, zda je dlužník schopen splácet minimální požadovanou částku, a to ve výši 2 178 Kč. Z této částky činí odměna insolvenčnímu správci 1 089 Kč, stejná částka pak na umoření dluhu. U manželů, kteří vyhlásili oba osobní bankrot, je částka 3 268 Kč. Dlužník, jenž platí alimenty, má navýšenou částku o soudem určené výživné.

Sledování insolvence: Kde se vedou záznamy?

Všechno, co se týká insolvence v České republice, se vede v Insolvenčním rejstříku. Sledování insolvence lze online, veřejně a zdarma. Přístupný registr vede insolvenční řízení osobních bankrotů, úpadků podnikatelů, firem a neziskových subjektů. Člověk může provést kdykoliv sledování insolvence v tomto rejstříku a sám si v něm vyhledávat.

Jak vlastně funguje oddlužení?

Jak funguje oddlužení? Pokud soudce shledal, že zájemce o oddlužení splňuje podmínky pro rozhodnutí o úpadku, vydá povolení k oddlužení. S tímto povolením se váže ještě speciální dokument, a to rozhodnutí o schválení oddlužení.

Tento dokument podrobněji určuje, jaký bude průběh oddlužení. Existují dvě formy oddlužení. Buď probíhá insolvence jen prodejem dlužníkova majetku, nebo prodejem majetku a dále splátkami podle nastaveného splátkového kalendáře.

Oproti exekuci však nepadne na insolvenci tak vysoká částka. Pokud dlužníkův prodej majetku nepokryje 100 % dluhu, může soud zbylé závazky odpustit, a to dokonce v plné míře.

Důležité je, aby si člověk uvědomil, že o formě oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé. Soud stojí pouze ve formální pozici, potvrzuje jejich rozhodnutí. Soud rozhodne sám v případě, když nezajištění věřitelé sami nerozhodnou. A věřitelé se nikterak nevážou na návrh dlužníka a insolvenčního správce.

Jak dlouho probíhá insolvence?

Insolvence trvá v rozmezí tří až pěti let. Samozřejmě může být kratší, v případě, že dlužník splatí 100 % svých dluhů. A taky může být i delší než pět let. O tom rozhodne soud.

Po uplynutí soudem stanové doby, soud rozhoduje, zda dlužník projevil dostatečné úsilí, aby umořil alespoň část svých dluhů. Vyhodnotí-li soud dlužníkovu snahu jako nedostatečnou, může zrušit rozhodnutí o insolvenci, či insolvence bude pokračovat.

Kompenzační bonus a insolvence: Je možný kompenzační bonus v insolvenci?

Kompenzační bonus je pro OSVČ, malé s. r. o. a pro dohodáře. Tento bonus sloužil jako náhrada v období pandemie COVID-19. Kompenzační bonus a insolvence se nevylučují, tedy člověk, jenž je v insolvenci má též nárok na kompenzační bonus.

Aby člověk v insolvenci mohl požadovat kompenzační bonus, předložil čestné prohlášení, ve kterém je informace, zda je či byl v úpadku a také že není propojen s jinou firmou, podnikem. Kompenzační bonus byl ve výši 500 Kč na den.

Zveřejnění v insolvenčním rejstříku 

Jak jsme již upozorňovali, záznamy se vedou v rejstříku. Dlužník se tak zveřejnění v insolvenčním rejstříku nevyhne. Záznam o oddlužení je dalších 5 let viditelný pro veřejnost.

Z toho důvodu většinou dlužník nemůže během těchto 5 let očekávat úspěšné schválení půjčky. Půjčky po insolvenci jsou samozřejmě reálné, nicméně většina společností půjčku tak krátkou dobu po skončení insolvenčního řízení neschválí. Půjčku dlužník dostane jen u některých nebankovních společností.

jak probíhá insolvence udivená žena u počítače
Zveřejnění v insolvenčním rejstříku se dlužník nevyhne.

Jak probíhá insolvence z pohledu věřitele?

Všichni věřitelé by si měli uvědomit, že se o své peníze musí aktivně starat a pravidelně si hlídat, jestli dlužník nepodal žádost o osobní bankrot. V takovém případě by se totiž z pohledávky mohla stát tzv. nedobytná pohledávka, která nebude proplacena.

Z praxe a diskuze o insolvenci vychází najevo, že velká řada věřitelů v případě osobního bankrotu dlužníka nestihne svoji pohledávku přihlásit včas. Ve většině případů to znamená nejpozději do třiceti dnů ode dne rozhodnutí soudu o úpadku.

Jestliže věřitel svoji pohledávku v této lhůtě neuplatní, pak se taková pohledávka v rámci insolvenčního řízení neuspokojuje a věřitel může v konečném důsledku o své peníze nadobro přijít. Nejde-li o případ zajištěného věřitele či jiný zákonem stanovený případ.

Sledování insolvence: Věřitelé musí kontrolovat rejstřík

Lze doporučit, aby každý věřitel zhruba jednou za měsíc zkontroloval insolvenční rejstřík na stránkách www.justice.cz a prověřil si tak svého dlužníka, zda náhodou nepodal návrh na osobní bankrot. Dlužníci totiž nemají ze zákona povinnost o této skutečnosti své věřitele informovat.

Například v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře. Pokud dlužník následujících pět let řádně plní své povinnosti, neporušuje podmínky, které s sebou tento způsob oddlužení nese, pak ho soud po pětiletém procesu na jeho návrh osvobodí od placení všech dluhů. Vyjma výše uvedených zákonem stanovených případů, které mu v minulosti vznikly až do doby účinnosti schválení oddlužení.

Proto věřitel, který v tomto případě svoji pohledávku nepřihlásil včas, už má bohužel smůlu. Nejde-li o zákonem stanovené případy, na které se osvobození dlužníka nevztahuje. A nezáleží na tom, v jaké fázi se jeho pohledávka zrovna nachází. Zda je před splatností, po splatnosti, zda má v ruce platební rozkaz od soudu, nebo zda exekutor už začal dluh vymáhat.

V takovém případě by měl věřitel rozjet diskuzi o insolvenci, nejlépe se poradit s právníkem a především rychle jednat. S rostoucím počtem osobních bankrotů totiž roste i procento rozhořčených věřitelů, kteří nejčastěji z neznalosti zákona přicházejí o své peníze.

Pro nezajištěné věřitele rozhoduje včasné přihlášení do insolvenčního řízení

Zákon je v této situaci vůči dlužníkům i věřitelům poměrně přísný. Nezajištění věřitelé přihlášení do insolvenčního řízení tedy dostanou minimálně 30 procent své pohledávky, pokud ovšem neudělili dlužníkovi písemný souhlas s prolomením této hranice.

Problém mohou mít nezajištění věřitelé, kteří se nestihli přihlásit včas. Ti se mohou za splnění zákonem předvídaných okolností dočkat situace, že nakonec nedostanou vůbec nic.

Například v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře po uplynutí pětileté lhůty. Pokud v této době dlužník řádně splácel a splnil další svoje povinnosti, je oprávněn podat k soudu návrh na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení. A to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

Soudy toto osvobození po uplynutí pětileté lhůty, ve které dlužník řádně splnil veškeré svoje povinnosti, dlužníkům samozřejmě poskytují. V tom tkví hlavní smysl oddlužení, aby dlužník mohl začít znovu s čistým štítem. Na základě tohoto osvobození, nejde-li o zákonem stanovené případy a výjimky, pak už dlužník nemusí hradit nic dalšího.

Půjčka po insolvenci

Čím dál častěji se objevují případy a diskuze, kdy se kvůli insolvenci dlužníka dostanou i sami věřitelé do velkých finančních problémů. I přes opakované varování si totiž lidé na sebe stále velmi často berou levné půjčky kvůli někomu jinému.

Ten pak nesplácí, peníze utratí a podá si žádost o osobní bankrot. Půjčka pro lidi v insolvenci je prakticky nemožné sjednat, už jen kvůli tomu, že žádný licencovaný poskytovatel nesmí půjčovat lidem v insolvenčním řízení. Pokud se správce dozví o sjednané půjčce, zruší oddlužování! A to znamená, že se opět spustí exekuce.

Úvěr je reálné získat až po úspěšném ukončení insolvence, ovšem i to má své podmínky. Záznamy o proběhlém insolvenčním řízení totiž v registru dlužníků zůstávají ještě po dobu několika let. Dlouhodobá půjčka po insolvenci tak přichází v úvahu až po výmazu z registru, k němuž dochází po pěti letech od ukončení oddlužení.

Insolvence a závěrečná diskuze 

Insolvence rozdmýchává nejednu diskuzi, pro dlužníka je to světlo na konci tunelu, aby se osvobodil až o 70 % svých dluhů.

Pokud je dlužníkovi povolen osobní bankrot, musí být schopen během následujících pěti let zejména plnit splátkový kalendář a jiné povinnosti, a to v závislosti na schváleném způsobu oddlužení. Nejčastěji to znamená uhradit alespoň 30 procent z dlužné částky. Aby na tuto podmínku s ohledem na výši svého příjmu vůbec dosáhl, pokouší se leckdy před soudem zatajit své další dluhy, a tudíž i věřitele.

Co pak diskuze o insolvenci z pohledu věřitele? Sám věřitel je ohrožen, zvláště pokud je nezajištěný a nepřihlásí se včas, jemu samotnému hrozí, že zažije, jak probíhá insolvence.

Člověk, jenž zvažuje insolvenční řízení, nalezne na internetu online poradny, diskuze o insolvenci, názory a doporučení. Je dobré se dostatečně informovat.