Daňové přiznání fyzických osob – aktualizace 2024

Každoročně se fyzické osoby v České republice potýkají s povinností podat daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím je obvykle kalendářní rok, tj. od 1. ledna do 31. prosince. Tento článek shrne nejdůležitější informace o podání daňového přiznání za rok 2023, včetně termínů, lhůt a povinných náležitostí.

Jak podat daňové přiznání? Jak to vypadá s lhůtami? A jaké novinky přinesl rok 2024?

Daňové přiznání fyzických osob 2024 – změny

Daňové přiznání za rok 2023 se podává v roce 2024. Pro rok 2024 došlo k několika důležitým změnám, které je nutné zohlednit:

 • Zrušení slevy na dani na studenta: Sleva na dani na studenta se již v roce 2024 neuplatňuje.
 • Zrušení slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení: I tato sleva byla zrušena a v daňovém přiznání za rok 2024 se již neuplatňuje.
 • Snížení prahu 23% sazby daně z příjmů: Od roku 2024 se snižuje práh pro 23% sazbu daně z příjmů ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy. To znamená, že daň z příjmů ve výši 23% se bude platit z nižších příjmů než v roce 2023.
 • Omezení slevy na dani na manžela/manželku: Sleva na dani na manžela/manželku se v roce 2024 omezuje. Nárok na ni budou mít pouze manželé/manželky, jejichž zdanitelný příjem nepřekročí 84 000 Kč ročně.
 • Omezení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům: Od roku 2024 se osvobozují od daně z příjmů nepeněžní benefity zaměstnancům pouze do výše poloviny průměrné mzdy. Zbylá část benefitu bude zdaněna.
 • Změny v oblasti FKSP: V roce 2024 dochází také k některým změnám v oblasti fondu kolektivního pojištění pro zaměstnance (FKSP).

Informace o daňovém přiznání za rok 2023 a o výše uvedených změnách je možné nalézt na webových stránkách Finanční správy ČR.

Do kdy daňové přiznání podat?

Lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2023 se liší podle toho, kdo podává přiznání a jakým způsobem.

Základní lhůty:

 • Do 2. dubna 2024:
  • Fyzické osoby, které podávají daňové přiznání v listinné podobě (papírové).
  • Fyzické osoby, které podávají daňové přiznání elektronicky a zároveň oznámí správci daně, že chtějí využít lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o jeden měsíc.
 • Do 2. května 2024:
  • Fyzické osoby, které podávají daňové přiznání elektronicky a neoznámí správci daně, že chtějí využít lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o jeden měsíc.
 • Do 1. července 2024:
  • Daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
  • Fyzické osoby a právnické osoby, za které podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát.

Prodloužené lhůty:

 • Do 31. května 2024: Fyzické osoby, které podávají daňové přiznání elektronicky a oznámí správci daně, že chtějí využít lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o jeden měsíc.
 • Do 1. července 2024: Fyzické osoby, které bydlí v zahraničí a nemohou včas podat daňové přiznání.

Oznámení o osvobozených příjmech:

Oznámení o osvobozených příjmech se podává ve stejné lhůtě jako daňové přiznání, tedy do 2. dubna 2024 (v listinné podobě) nebo do 2. května 2024 (elektronicky).

Způsoby podání daňového přiznání za rok 2023

Daňové přiznání za rok 2023 lze podat třemi základními způsoby:

1. Elektronicky:

 • Elektronické podání pro Finanční správu (EPO): Toto je nejrychlejší, nejjednodušší a nejpohodlnější způsob podání daňového přiznání. EPO je dostupné na portálu MOJE daně. Pro podání daňového přiznání elektronicky je nutné mít datovou schránku.
 • Daňový portál Finanční správy: Daňové přiznání lze podat elektronicky i bez datové schránky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy. V tomto případě je nutné se zaregistrovat a ověřit svou identitu.

2. Listinně:

 • Vyplněný a podepsaný tiskopis daňového přiznání lze doručit osobně na podatelnu Finančního úřadu příslušného dle trvalého bydliště.
 • Tiskopis daňového přiznání lze zaslat poštou na adresu Finančního úřadu. V obálce s daňovým přiznáním je nutné zaslat i průvodní dopis s uvedením jména, adresy a kontaktních údajů poplatníka.

3. S pomocí daňového poradce:

 • Daňový poradce pomůže s vyplněním daňového přiznání, ověří správnost údajů a zajistí jeho podání na Finanční správu.

Před podáním daňového přiznání je vhodné si pečlivě prostudovat informace a pokyny Finanční správy, aby se člověk vyhnul chybám a případným sankcím.

Zrušení slevy na dani na studenta 2024

Od 1. ledna 2024 došlo ke zrušení slevy na dani na studenta. Tato sleva, která do roku 2023 činila 4 020 Kč ročně, se již v daňovém přiznání za rok 2024 (podávaném v roce 2025) neuplatňuje.

Toto zrušení se dotklo studentů, kteří:

 • Studovali soustavně na střední nebo vysoké škole v prezenční formě a v roce 2023 dosáhli věku 25 let (u studentů se zdravotním postižením do 28 let).
 • Studovali v bakalářském nebo magisterském programu na vysoké škole v kombinované formě a v roce 2023 dosáhli věku 26 let (u studentů se zdravotním postižením do 29 let).
 • Byli doktorandy na vysoké škole a v roce 2023 dosáhli věku 28 let.

Důvodem zrušení slevy na dani na studenta byla snaha o zjednodušení daňového systému a o snížení administrativní náročnosti pro studenty i pro Finanční správu.

Zrušení slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení v roce 2024

Zrušení slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení může mít pro rodiče negativní dopady, a to i přesto, že v roce 2024 dochází k mimořádnému navýšení rodičovského příspěvku. Rodiče, kteří si v roce 2023 uplatnili tuto slevu, si tak v roce 2024 pravděpodobně mírně zvýší daňovou povinnost.

Snížení prahu 23% sazby daně z příjmů 2024

Od 1. ledna 2024 došlo ke změně v limitu příjmu, od kterého se aplikuje zvýšená 23% sazba daně z příjmů fyzických osob. Namísto původního limitu, který začínal od 48násobku průměrné mzdy, byl stanoven limit na 36násobek průměrné mzdy.

Pro rok 2024 průměrná mzda činí 43 967 Kč, takže nový limit pro 23% sazbu daně z příjmů je 1 582 812 Kč ročně, respektive 131 901 Kč měsíčně.

To v praxi znamená, že daň z příjmů ve výši 23% se bude platit z nižších příjmů než v roce 2023. Změna se dotkne především vysokopříjmových fyzických osob.

Změny v oblasti FKSP 2024

V oblasti fondu kolektivních pojištění pro zaměstnance (FKSP) dochází v roce 2024 k několika důležitým změnám:

 • Snížení základního přídělu: Základní příděl do FKSP se snižuje z 2 % na 1 % hrubých mezd. To znamená, že zaměstnavatelé odvedou do fondu méně peněz než v roce 2023.
 • Nová vázanost 50 %: Polovina základního přídělu (tj. 0,5 % hrubých mezd) musí být nově vázána na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Zaměstnavatelé se tak musí s odbory nebo zástupci zaměstnanců dohodnout na tom, na jaké produkty spoření budou tyto peníze použity.
 • Zrušení vyhlášky o FKSP: Vyhláška č. 418/2001 Sb., o FKSP, se k 1. 1. 2024 ruší. Tvorba a hospodaření s FKSP se tak bude řídit pouze zákonem o daních z příjmů a vnitřními směrnicemi zaměstnavatelů.
 • Metodický pokyn: Ministerstvo financí vydalo k 1. 1. 2024 Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při tvorbě a hospodaření s FKSP. Tento pokyn má sloužit jako vodítko pro zaměstnavatele při nakládání s fondovými prostředky.

Zaměstnavatelé by se měli s výše uvedenými změnami v oblasti FKSP seznámit a včas upravit své vnitřní směrnice.