Žádost o rozvod manželství – rozvodové papíry, právník a jak podat

Manželství není vždy procházka růžovým sadem, a pokud si manželé přestanou rozumět, dochází zpravidla k rozvodu. Rozvod manželství je bezpochyby náročná životní situace, která se dotýká jak fungování rodiny, výchovy dětí, tak i ekonomického a sociálního statusu manželů. Jak nejsnadněji zvládnout rozvodový kolotoč, kde získat vzor rozvodových papírů a jak je podat? 

I když může samotný rozvod vypadat jednoduše, jedná se o právní akt ukončení manželství řídící se občanským zákoníkem. O rozvedení manželství rozhoduje vždy soud a manželství může být rozvedeno pouze tehdy, pokud je soužití manželů trvale rozvráceno

Sporný, nebo nesporný rozvod (rozvod dohodou)? 

Při rozvodu manželství je důležité dobře s protějškem komunikovat a snažit se na co nejvíce věcech dohodnout. Pak proběhne rozvod rychleji a bez větších komplikací.

Jednodušší je zvolit tzv. nesporný rozvod neboli rozvod dohodou, při kterém se vychází  z dohody obou manželů, nebo jeden z manželů rozvod navrhne a protějšek se k návrhu připojí. Soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu, musí být však splněny tyto podmínky:  

 • manželství trvalo alespoň 1 rok a manželé spolu více jak 6 měsíců nežijí
 • manželé se dohodli na úpravě majetkových poměrů, bydlení, popř. výživného 
 • soud schválil úpravu poměrů nezletilého dítěte, na které se manželé dohodli

Pokud se manželé nemohou na podmínkách rozvodu dohodnout, přistupuje se k tzv. spornému rozvodu, u kterého soud podrobně zjišťuje příčiny rozvratu.  

Sporný rozvod zpravidla následuje, pokud: 

 • jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí
 • manželé nejsou schopni domluvit se na majetkových poměrech
 • manželé nejsou schopni domluvit se na péči o nezletilé dítě

Může se také stát, že manželství nemůže být rozvedeno. Nastane tak v případě, pokud je rozvod v rozporu se zájmy nezletilého dítěte nebo se zájmy jednoho z manželů. Pokud ale spolu manželé prokazatelně již 3 roky nežijí, soud manželství rozvede. 

Jak podat žádost o rozvod? 

K podání žádosti o rozvod je potřeba návrh na rozvod manželství, smlouva o vypořádání majetkových poměrů a návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte (pokud není manželství bezdětné). 

Rozvodové papíry se podávají písemně k okresnímu soudu, v jehož obvodu bylo poslední společné bydliště manželů, v těchto vyhotoveních: 

 • 2 kopie návrhu na rozvod
 • 2 kopie smlouvy o vypořádání majetku 
 • 3 kopie návrhu na úpravu poměrů nezletilého dítěte

K žádosti o rozvod je důležité přiložit kopii oddacího listu a rodného listu nezletilého společného dítěte. Pokud bude žádost o rozvod neúplná, soud požádá o její doplnění, a tím se doba rozvodového řízení prodlouží. Vzor žádosti o rozvod usnadní papírování a připraví manžele na sezení s právníkem. Vzor žádosti o rozvod – zdarma nabízí mnoho webových stránek.

Nezletilé dítě v manželství. Jak soud rozhoduje a kdo ho dostane do péče? 

Soud manželství rozvede až poté, co rozhodne o následné péči o nezletilé dítě. Opět platí, že se rodiče dítěte buď dohodnou, nebo o následné péči na základě šetření rozhodne soud.

Soudce bude zajímat zejména to, jakým způsobem budou oba rodiče o nezletilé dítě v době po rozvodu pečovat a jakým způsobem budou přispívat na jeho výživu. Nezletilé dítě může být svěřeno do péče jednoho z rodičů, do střídavé nebo společné péče. V případě společné péče o nezletilé dítě musí s tímto rodiče souhlasit. 

Rozvod rodičů může být pro nezletilé dítě velkou psychickou zátěží, proto je důležité dítěti vše pořádně vysvětlit a hlavně s ním komunikovat. Pomoci může také psycholog

Rozvod má dopad především na nezletilé děti.

Jakým způsobem dojde u soudu k majetkovému vyrovnání? 

Pro majetkové vyrovnání po rozvodu slouží řádně sepsaná smlouva o vypořádání majetkových poměrů. K sepsání této smlouvy je dobré přizvat rozvodového právníka, obzvlášť pokud se jedná o dělení nemovitosti. 

Důležité je vědět, že společné jmění manželů (SJM) zaniká při samotném zániku manželství. Nicméně před rozvodem je nutné společné jmění manželů, včetně dluhů, mezi sebou vypořádat. 

Na co má manželka nárok při rozvodu? 

I v tomto případě platí, že pokud se na majetkovém vyrovnání manželé dohodnou, žádost o rozvod podají písemně, tak soud vypořádání schválí bez problémů. Důležité je si pouze pohlídat termín, protože nejzazší termín uzavření dohody o majetkovém vyrovnání je do tří let od rozvodu manželství

Pokud se manželé na majetkovém vypořádání dohodnout nemohou, požádají soud, aby společné jmění rozdělil dle těchto zásad

 • při určování majetku se vychází z ceny věci v době vypořádání
 • oba manželé mají nárok na stejný podíl společného jmění
 • každý z manželů má nárok na to, co do společného majetku vložil
 • soud přihlédne k potřebám nezletilých dětí
 • soud přihlédne k tomu, kdo se staral o rodinu a kdo se zasloužil o nabytí majetku do SJM

Často je soudce nucen při vypořádání majetku přihlédnout ještě k dalším skutečnostem, jako je např. nemoc jednoho z manželů, společenské zařazení apod. To vše lze do vypořádání majetku zahrnout.   

Co nesmí chybět v návrhu na rozvod? 

Návrh na rozvod manželství musí obsahovat tyto náležitosti: 

 • v záhlaví dokumentu název a adresu okresního soudu
 • informaci o tom, kdo rozvod navrhuje (navrhovatelka, navrhovatel nebo společný návrh manželů na rozvod)
 • tituly, jména, příjmení, trvalé bydliště manželů a jejich rodná čísla
 • jména a datum narození nezletilých dětí 
 • informace o tom, kdy a kde bylo manželství uzavřeno
 • informace, proč má být manželství rozvedeno
 • důkazy
 • datum a podpisy 

V této situaci opět výrazně pomůže a proces urychlí rozvodový právník

Pro snadnější orientaci v rozvodových papírech může pomoci vzor návrhu na rozvod manželství


název a adresa 

okresního soudu, 

kam se návrh podává

Manželka:


Manžel:


Společný návrh manželů na rozvod manželství podle § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dvojmo

Příloha

oddací list

smlouva o vypořádání SJM

kolek ve výši 2 000 Kč

I.

Manželé uzavřeli dne __________ před Městským úřadem v __________ manželství, které dosud trvá. U obou se jedná o manželství prvé. Oba jsou občany České republiky. Z manželství se nenarodily žádné děti.

Poslední společné bydliště manželů bylo na adrese ___________________. Nejvyšší dosažené vzdělání obou účastníků je vysokoškolské, titul magistr.

D ů k a z : 

Oddací list

Výslech účastníků

II.

Manželství účastníků je již hluboce a trvale rozvráceno a nelze očekávat obnovení jejich manželského soužití.

Manželé spolu více jak 6 měsíců nežijí, když v měsíci __________ roku __________  došlo k ukončení jejich společné domácnosti.

Oba manželé dospěli k názoru, že jejich manželství je pouze formální, je hluboce a trvale rozvráceno a neplní svou společenskou funkci, a nemá význam v něm nadále setrvávat.

Manželé uzavřeli dne __________ smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových poměrů a práv a povinností, svého bydlení a vzájemné vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu ve smyslu ust. § 757 občanského zákoníku.

D ů k a z: 

Výslech účastníků

Smlouva

III.

Manželé mají za to, že jsou splněny všechny podmínky stanovené ust. § 757 občanského zákoníku pro rozvod jejich manželství.

Proto účastníci navrhují vydání

r o z s u d k u

Manželství paní __________ a pana ___________, uzavřené dne __________ před Městským úřadem __________, se r o z v á d í.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V __________ dne __________

____________________ ____________________

jméno manželky jméno manžela (podpisy)


Kromě formuláře s žádostí o rozvod (viz výše) se mohou hodit vzory dalších listin, např.: 

Vzor žádosti o rozvod lze volně stáhnout a použít. Stačí pouze doplnit svoje údaje a nechat zkontrolovat právníkem.

Kolik rozvod stojí? 

Nesporný rozvod je procesně jednodušší a rychlejší a jako hlavní náklad bude nutné zaplatit 2 000 za soudní výlohy.

Pro vytvoření návrhu na rozvodsmlouvy o vypořádání lze využít rozvodového právníka, který se specializuje na rodinné právo. Tím se náklady zvýší přibližně o 3 500-4 000 Kč. Lze také využít online konzultací právnických kanceláří, kde se cena za zpracování rozvodových papírů pohybuje okolo 5 000 Kč. 

Oproti tomu sporný rozvod se může prodražit. Cena sporného rozvodu se pohybuje mezi 20 000-50 000 , protože se platí nejen soudní výlohy, odměny advokátů, ale i odborné posudky a další nutné podklady. V případě sporného rozvodu je rozhodně lepší se obrátit na zkušeného rozvodového právníka, protože jinak se může rozvod ještě více prodražit. 

Soudní poplatky se poté platí na účet příslušného soudu. Poplatky do výše 5 000 Kč lze zaplatit kolkovými známkami, které jsou dostupné na pobočkách České pošty.  

Pokud nemá jeden z manželů na rozvod peníze, lze si peníze okamžitě a kvalitně půjčit.

Jak dlouho trvá rozvod? 

Určit dobu trvání rozvodu je poměrně těžké, protože záleží na mnoha okolnostech. U nesporného rozvodu činí délka trvání rozvodu zpravidla 3 měsíce. Všechny potřebné dokumenty však musí být řádně vyplněny a soud nesmí nic vracet k přepracování. 

Při sporném rozvodu, kdy se manželé nemohou domluvit ani u soudu, je délka velmi individuální a může se protáhnout i na několik let

Pokud se rozvádějí bezdětní manželé, zpravidla stačí jedno stání u soudu. Jakmile se jedná o manželství s nezletilým dítětem, tak většinou stačí dvě stání u soudu. Při prvním stání se nejdříve řeší poměry nezletilého dítěte, při druhém stání se poté projednává samotný rozvod. 

Na co se ptá soudce u rozvodu?

Soudce během rozvodu vychází z návrhu na rozvod, tudíž nedochází ke kladení komplikovaných otázek. 

Nejdříve soudce shrne informace uvedené v návrhu a otáže se navrhovatele i odpůrce, zdali k tomu mají nějaké připomínky. 

Poté se přechází přímo k výslechu zúčastněných. Výslech je stručný, nejdříve soudce vyslechne navrhovatele a ověří si údaje a také informace uvedené v návrhu na rozvod. Stejným způsobem je vyslechnut odpůrce. 

Na závěr soud vyzve obě strany, zdali chtějí předložit ještě nějaké důkazy, popř. přizvat někoho k výslechu. Pokud ani jedna strana nemá nic k doplnění, obvykle se přejde k samotnému rozhodnutí

 Mezi hlavní příčiny rozvodů patří rychlý sňatek, alkoholismus a nevěra.
Mezi hlavní příčiny rozvodů patří rychlý sňatek, alkoholismus a nevěra.

Rozvodovost v ČR

Počet rozvodů v České republice patří v současnosti k nejvyššímu v Evropě. Od roku 2020 se v Česku rozvede přibližně 47 % manželství, přičemž nejvyšší počet rozvodů byl zaznamenán v roce 2010, a to 66 %. Rozvodovost v ČR stoupá již od roku 1955.

Dle Českého statistického úřadu podávají návrh na rozvod ze dvou třetin ženy, z jedné třetiny poté muži.  

Mezi nejčastější příčiny rozvodů patří: 

 • neuvážený sňatek
 • alkoholismus
 • nevěra
 • nezájem o rodinu
 • zlé nakládání, odsouzení pro trestný čin
 • zdravotní důvody
 • sexuální neshody

Častým důvodem pro neshody v manželství a také následný rozvod může být zadlužení jednoho z manželů, které dopadá na celou rodinu.