Jak začít investovat – tipy, jak generovat zisk

Investování může být skvělým způsobem, jak získat úspory a dosáhnout finančních cílů. Mnoho lidí je však bojí složitostí a rizik spojených s investicemi. Jak začít investovat?

Kdo ví, jak by měl vypadat životopis, může získat práci snů. S tou se pojí vyšší příjem a vyšší příjem znamená větší investiční kapitál. S větším kapitálem má člověk větší flexibilitu při výběru investičních produktů a strategií. Může se zapojit do různých investičních příležitostí.

S dostatečným kapitálem lze investovat do aktiv, která generují pasivní příjmy, jako jsou dividendy z akcií, výnosy z dluhopisů nebo nájemné z nemovitostí. Tím může člověk dosáhnout stabilního příjmu bez nutnosti aktivní práce.

Větší kapitál poskytuje finanční svobodu a nezávislost. Člověk může mít více možností, jak trávit svůj čas a rozhodovat o své finanční budoucnosti. Jak začít s investováním?

7 kroků, jak začít investovat

Investování je způsob, jakým lze zhodnocovat peníze a dosáhnout finanční nezávislosti. Jak toho dosáhnout? Pomůže následujících sedm kroků, jak začít investovat.

1. Stanovení cíle a plánu

Než člověk začne investovat, je důležité si stanovit jasné finanční cíle. Zvážit, čeho chce dosáhnout investováním. Nákupu nemovitosti? Cestování po světě? Zabezpečeného stáří? Nebo „jen“ finanční rezervy pro případ nouze?

Jasné cíle pomohou určit, jaký typ investic je nejlepší a jak dlouho člověk plánuje investovat.

2. Výběr investičních možností

Investiční svět je rozmanitý. Existuje mnoho různých aktiv, do kterých lze investovat. Základními možnostmi jsou:

  • akcie: investování do akcií znamená nákup podílu ve společnosti. Pokud společnost roste, rostou zisky, a pokud naopak klesá, může investor utrpět ztráty.
  • dluhopisy: dluhopisy jsou cenným papírem, kde věřitel (investor) půjčuje peníze emitentovi (např. vládě nebo korporaci) za určitý úrok. Po dobu trvání dluhopisu dostává investor pravidelné platby.
  • fondy: investiční fondy jsou spravovány profesionálními manažery a kombinují peníze od mnoha investorů do portfolia různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti.
  • nemovitosti: investování do nemovitostí zahrnuje nákup a pronájem nemovitostí za účelem zisku.

Všechny tyto možnosti jsou lepší než nejlepší spořicí účet. Výnosy ze spořícího účtu totiž nejsou vysoké, na druhou stranu však tento účet není na rozdíl od ostatních aktiv rizikový.

3. Volba investiční platformy

Pro investování je třeba mít přístup k investiční platformě. Investiční platforma je online služba, která umožňuje investorům obchodovat s různými investičními aktivy a sledovat své investice. Tyto platformy poskytují přístup k různým trhům, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity, měny a další investiční nástroje.

Investiční platformy mohou být nabízeny bankami, online brokery, investičními společnostmi nebo jinými finančními institucemi.

Platformy umožňují investorům sledovat vývoj svého investičního portfolia v reálném čase. To zahrnuje zobrazení hodnoty portfolia, historii transakcí, výnosy a zisky či ztráty. Investoři mohou prostřednictvím platformy zadávat různé typy příkazů, spravovat své finanční účty či získávat vzdělávací materiály a analýzy, které pomáhají investorům lépe porozumět investičním trhům a strategiím.

Mezi oblíbené a prověřené platformy patří např. XTB, polský broker kótovaný na burze. Začátečníci a zkušenější investoři můžou využít Investiční plán XTB. Jde o produkt pasivního investování do ETF, který zároveň nabízí funkci automatického investování. Investor se tak nemusí vůbec o nic starat.

4. Diverzifikace portfolia

Diverzifikace je klíčem k řízení rizika. Je to investiční strategie, která spočívá v rozložení investovaných finančních prostředků do různých investičních aktiv s cílem snížit riziko. Hlavním cílem diverzifikace je minimalizovat vliv jedné nebo několika investic na celkový výsledek portfolia.

To znamená, že pokud jedna investice zaznamená pokles, mohou ji kompenzovat zisky z jiných investic, čímž se snižuje celkové riziko portfolia. Investoři mohou diverzifikovat své portfolio tím, že investují do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity, majetkový účet apod.

Díky diverzifikaci lze dosáhnout stabilnějšího celkového výnosu a snížit výkyvy v hodnotě portfolia. Snížením rizika může investor zvýšit pravděpodobnost dosažení dlouhodobých finančních cílů.

5. Sledování investic

Sledování investic umožňuje pravidelně kontrolovat vývoj investičního portfolia. To zahrnuje zjišťování, jak se mění hodnota investic v čase. Umožňuje to reagovat na aktuální události a změny na finančních trzích.

Sledování investic umožní investorovi rozpoznat potřebu rebalancování portfolia, což zahrnuje prodej příliš růstových aktiv a nákup těch, které zaostávají. Investor tak může posoudit, zda jeho investiční strategie funguje.

6. Dlouhodobé investice

Investování je obvykle dlouhodobou záležitostí. Investoři by měli být připraveni čelit krátkodobým výkyvům na trhu a nespoléhat se na rychlé zisky. Dlouhodobé investice zahrnují pasivní investiční přístup, kdy investor kupuje investiční aktiva a drží je bez častého obchodování. To snižuje transakční náklady a umožňuje větší kontinuitu v investiční strategii.

Dlouhodobí investoři často reinvestují výnosy, které generují z investic, jako jsou dividendy z akcií nebo kupóny z dluhopisů. Tímto způsobem mohou těžit z efektu složeného úroku a postupně zvyšovat svůj kapitál.

7. Neustálé učení

Finanční trhy a investiční strategie se neustále vyvíjejí. Každý investor se musí neustále učit a zůstat informovaný o aktuálních událostech, které mohou mít vliv na jeho investice.

Investiční rizika

Je důležité vědět, že investování není bez rizik. Nikdy není zaručeno, že investor bude dosahovat významných zisků. Proto je důležité dobře rozumět různým investičním možnostem a rizikům spojeným s každou z nich. Zde jsou podrobnosti o investování, do čeho investovat a jaká tu jsou rizika.

1. Akcie

Akcie jsou podíly ve společnostech. Když se investuje do akcií, kupuje se vlastně podíl v určité firmě. Investor může mít zisky z růstu hodnoty akcií a z dividend, které některé společnosti vyplácejí svým akcionářům.

Investování do akcií je však spojeno i s riziky, protože hodnota akcií může kolísat a dokonce klesat. Trh s akciemi je náchylný k výkyvům a může být ovlivněn různými faktory, včetně ekonomických podmínek a politických událostí.

2. Dluhopisy

Dluhopisy jsou cenné papíry, které vydávají různé subjekty, jako jsou vlády, korporace nebo místní samosprávy, za účelem získání financí. Jsou jedním z nejběžnějších finančních nástrojů a jsou využívány k financování různých projektů, aktivit a operací.

Emitentem dluhopisu je subjekt, který vydává dluhopis a závazně se zavazuje k jeho splacení včetně úroků. Emitentem může být vláda (státní dluhopis), korporační společnost (korporátní dluhopis), městská samospráva (municipální dluhopis) nebo banka (bankovní dluhopis).

Úrok z dluhopisu je pevný či proměnný výnos, který emitent platí držiteli dluhopisu v pravidelných termínech. Obvykle každé pololetí nebo rok. Úroková sazba je stanovena při vydání dluhopisu a může být pevná nebo se měnit v závislosti na typu dluhopisu.

Nominální hodnota dluhopisu je částka, kterou držitel dluhopisu obdrží po termínové splatnosti. Pro držitele dluhopisu jsou dluhopisy způsobem, jak investovat své peníze a získat pasivní příjem v podobě úroků.

Rizika spojená s dluhopisy zahrnují riziko, že emitent nebude schopen splatit dluh nebo že úrokové sazby na trhu se zvýší, což může snížit hodnotu stávajícího dluhopisu.

3. Investiční fondy

Investiční fondy jsou kolektivní investiční nástroje, které shromažďují finanční prostředky od mnoha investorů a investují je do různých aktiv. Tyto fondy jsou spravovány profesionálními manažery, kteří rozhodují o tom, kam budou prostředky investovány, a sledují vývoj portfolia.

Investoři drží podíly (nebo akcie) fondu, což představuje jejich vlastnický podíl na celkovém portfoliu fondu. Investiční fondy obvykle nabízejí vysokou míru diverzifikace, protože spravují portfolia, která zahrnují mnoho různých aktiv.

Fondy jsou obvykle likvidní, což znamená, že investoři mohou kdykoli kupovat nebo prodávat své podíly. Výkonnost investičních fondů závisí na výkonnosti aktiv, do kterých fond investuje. Fondy mohou mít různé strategie a rizikové profily, což umožňuje investorům vybrat si fond, který odpovídá jejich investičním cílům a toleranci k riziku.

Rizika spojená s investičními fondy zahrnují riziko tržního vývoje, správního rizika a poplatků spojených s investičním fondem.

4. Nemovitosti

Investování do nemovitostí je populární a dlouhodobě osvědčená investiční strategie, která umožňuje investorům získávat pasivní příjem a dosáhnout růstu kapitálu prostřednictvím vlastnictví a správy nemovitostí.

Nemovitosti mají potenciál růst v hodnotě s časem. Investoři mohou těžit z růstu trhu s nemovitostmi a výnosů z nájmu, což zvyšuje hodnotu jejich investice.

Rizika spojená s nemovitostmi zahrnují riziko propadu cen nemovitostí. Nemovitosti také mají nižší likviditu ve srovnání s jinými investicemi, jako jsou akcie nebo dluhopisy. Prodej nemovitosti může trvat delší dobu a být spojen s dalšími náklady.

Nedostatečná obsazenost nebo problémy s nájemníky mohou ovlivnit příjem z nemovitosti. Je rovněž nutné si uvědomit, že nemovitosti vyžadují údržbu a opravy, což může znamenat další náklady pro investora.

Jak investovat do nemovitostí? Neexistuje žádný univerzální recept na úspěšné investování. Avšak správný přístup a odborná pomoc pomůžou portfoliu růst a dosáhnout finančních cílů. Investor musí být trpělivý, učit se z každého investičního rozhodnutí a investovat s rozvahou.